Privacyverklaring Consortius

Inleiding

Deze verklaring is van toepassing op alle producten en diensten die worden geleverd door Consortius, een dienst/merk van WYZYN COMMUNICATIE. WYZYN COMMUNICATIE, gevestigd te Amersfoort, Muidenkade 9, 3826 CA, Nederland, verwerkt persoonsgegevens zoals vermeld in deze privacyverklaring.

Persoonlijke gegevens die wij verwerken

WYZYN COMMUNICATIE verwerkt uw persoonlijke gegevens omdat u gebruik maakt of (mogelijk) gebruik wilt maken van onze diensten (waaronder Consortius) en omdat u deze gegevens actief aan ons heeft verstrekt. Gegevens die WYZYN COMMUNICATIE van u nodig kan hebben of die nodig zijn met het oog op de onderstaande doelstellingen, en die WYZYN COMMUNICATIE in ieder geval verwerkt:

– Voorletters en achternaam
– E-mail
– Telefoonnummer
– Naam van de organisatie
– Naam van uw relevante project

Verwerkt WYZYN COMMUNICATIE ook speciale persoonsgegevens?

WYZYN COMMUNICATIE verwerkt geen speciale persoonsgegevens. Speciale persoonsgegevens betreffen gevoelige gegevens, bijvoorbeeld over uw gezondheid of een strafblad, etnische gegevens of gegevens met betrekking tot ras.

Waarom we gegevens nodig hebben

Zodra u een overeenkomst met WYZYN COMMUNICATIE heeft gesloten, willen wij u zo goed mogelijk van dienst zijn. Wij zullen uw gegevens dan ook gebruiken voor de volgende doelstellingen:

– Om met u in contact te treden als de uitvoering van onze diensten dat vereist.
– Om u producten en diensten te kunnen leveren.
– Als wij daartoe wettelijk verplicht zijn.

– Gegevens kunnen ook worden gebruikt voor promotionele of marketingdoeleinden die betrekking hebben op het type dienstverlening van WYZYN COMMUNICATIE. Bijvoorbeeld om u te informeren over een nieuwe activiteit van WYZYN COMMUNICATIE. Als u geen marketingberichten wilt ontvangen, kunt u zich te allen tijde ‘uitschrijven’ of afmelden.

Wij kunnen uw gegevens alleen gebruiken voor een ander doel dan oorspronkelijk bedoeld, als beide doelen nauw met elkaar verbonden zijn.

Welke regels zijn van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens?

Bij de verwerking van persoonsgegevens is WYZYN COMMUNICATIE gebonden aan de geldende wet- en regelgeving en houdt zij zich op de hoogte van relevante ontwikkelingen. In die zin behoudt WYZYN COMMUNICATIE zich het recht voor om de privacyverklaring te wijzigen om de tekst te koppelen aan de laatste stand van zaken, zoals vermeld op het einde van de privacyverklaring.

Hoe lang bewaren we gegevens?

WYZYN COMMUNICATIE bewaart uw gegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is en alleen voor de doelstellingen waarvoor uw gegevens zijn verzameld.

Delen met anderen/verstrekking van gegevens aan derden

WYZYN COMMUNICATIE verkoopt uw gegevens nooit aan derden en verstrekt deze alleen wanneer dit absoluut noodzakelijk is om onze overeenkomst met u uit te voeren of wanneer deze voldoet aan een wettelijke verplichting.

Gebruik van cookies

WYZYN COMMUNICATIE maakt gebruik van functionele cookies en cookies van derden op de website van Consortius. De onderstaande cookie-verklaring heeft betrekking op deze website met als URL https://www.consortius.nl

Een cookie is een klein tekstbestand dat op uw computer, tablet of smartphone wordt opgeslagen wanneer u onze websites voor het eerst bezoekt. De functionele cookies die wij op consortius.nl gebruiken zijn noodzakelijk voor de (technische) werking van de website en voor uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website goed functioneert en onthouden uw configuratievoorkeuren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo te configureren dat er geen cookies meer worden opgeslagen. Daarnaast kunt u alle informatie die eerder is opgeslagen, verwijderen door de instellingen van uw browser te wijzigen.

Wij maken op deze website ook gebruik van cookies van derden, via Google Analytics. Deze cookies worden gebruikt om websiteanalyses te maken. Op deze manier leren we meer over het bezoekersgedrag op onze website. Het doel van de analyse is om onze dienstverlening en gebruikerservaring in algemene zin te optimaliseren en conversie te verhogen.

De manier waarop wij gebruik maken van cookies van derden voldoet aan de AVG-regels van de EU. We hebben de volgende maatregelen genomen om de privacy van onze bezoekers optimaal te waarborgen:

  1. We hebben een dataverwerkingsovereenkomst afgesloten met Google.
  2. We anonimiseren IP-adressen van websitebezoekers.
  3. Wij hebben de Google-functie voor “data sharing” uitgeschakeld.
  4. Wij hebben de optie uitgeschakeld voor Gebruikers-ID’s (het integraal online tracken van gebruikers).
  5. Wij maken geen gebruik van andere geautomatiseerde (Google) diensten (zoals AdWords of Optimize) in combinatie met (Google Analytics) cookies die door onze website worden aangeboden.

Bekijken, wijzigen of verwijderen van data

Uiteraard heeft u altijd de mogelijkheid om alle ons bekende persoonlijke gegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen.  Hiervoor kunt u een gespecificeerd verzoek sturen naar info@wyzyn.com of naar info@consortius.nl.

Veiligheid

WYZYN COMMUNICATIE hecht veel waarde aan de veiligheid en bescherming van uw persoonlijke gegevens. WYZYN COMMUNICATIE heeft technische en organisatorische maatregelen getroffen om uw persoonsgegevens te beveiligen en te beschermen tegen verlies, wijziging, misbruik of enige (andere) vorm van onrechtmatige verwerking. Niemand die bij WYZYN COMMUNICATIE toegang heeft tot persoonsgegevens en/of deze verwerkt, mag deze gegevens openbaar maken, voor zover de toepasselijke wet- en regelgeving niet anders bepaalt.

Indien WYZYN COMMUNICATIE gebruik maakt van services of producten van derden, zal WYZYN COMMUNICATIE waar mogelijk overeenkomsten sluiten met betrekking tot de noodzakelijke veiligheidsmaatregelen in het kader van de bescherming van persoonsgegevens. Indien de indruk bestaat dat uw persoonsgegevens onvoldoende beschermd zijn of indien er aanwijzingen zijn voor misbruik, neem dan contact met ons op.

Rechten met betrekking tot privacy

Wanneer u verzoekt om inzage, correctie, plaatsing of verwijdering van uw persoonsgegevens, zal WYZYN COMMUNICATIE u hiervan binnen vijf dagen op de hoogte stellen. U kunt dit verzoek indienen via een e-mail aan info@wyzyn.com of info@consortius.nl.

Vragen

Voor vragen of opmerkingen over de verwerking van uw persoonsgegevens en deze Privacyverklaring kunt u contact met ons opnemen via een e-mail aan info@wyzyn.com of info@consortius.nl.

 

Deze privacyverklaring is opgesteld op 10 oktober 2020.